پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «دانشمند ، مرتضی ،1337-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرتضی دانشمند