پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"دام ( حیوان اهلی علف خوار )"واژه زیر را بکار ببرید:

انعام