پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"داغ کردن ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

داغ ( اثر آهن گداخته )