پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"داعی ( دعا کننده )"واژه زیر را بکار ببرید:

دعا کننده ( فقه )