پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داعی یحیوی ، حسن بن صلاح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حسن بن صلاح بن محمد الداعی الیحیوی الهدوی