پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"داعی جهاد"واژه زیر را بکار ببرید:

دعوت کننده جهاد