پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"داستان هاروت و ماروت"واژه زیر را بکار ببرید:

قصه هاروت و ماروت ( علوم قرآنی )