پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

معانی دار در قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه 97