پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"داد و ستد"واژه زیر را بکار ببرید:

بیع ( فقه )