پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دادن قرآن به کافر ، منابع:

کتاب المصاحف صفحه 183