پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تقصیر قاسطین و خوارج و ناکثین در جهاد اکبر ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 72