پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

کلمه هیپنوتیزم از «هیپنو» که خدای خواب در یونان قدیم است گرفته شده است.

هیپنوتیزم تغییر حالت در هشیاری است که با محدودیت دامنه توجه و تلقین پذیری بسیار مشخص می‌شود. کسی که هیپنوتیزم می‌شود در جریان هیپنوتیزم نمی‌خوابد، بلکه در حقیقت به محرکهای خاصی توجه بیشتری نشان می‌دهد. این حالت شباهتی سطحی به خواب دارد. به عبارت دیگر: هیپنوتیزم به وجود آوردن وضع و حالت خواب رفتگی مصنوعی است.

و چون فرانتس آنتون مسمر در قرن هجدهم یکی از اولین کسانی بود که از هیپنوتیزم استفاده می‌کرد، گاهی کلمه مسمریزم به جای هیپنوتیزم به کار می‌رود.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خواب مصنوعی ( علوم قرآنی )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تنویم صناعی، تنویم مغناطیسی ( علوم قرآنی )، خواب مغناطیسی، مسمریزم، مسمریسم، هیپنوتیزم ( علوم قرآنی )، هیپنوتیسم ( علوم قرآنی )

وابسته

وحی الهی ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خواب مصنوعی ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه خواب مصنوعی ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 66