پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"خمر ( عام )"واژه زیر را بکار ببرید:

شراب ( فقه )