عملکردها

خصایص امثال قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

خصایص امثال قرآن : ویژگی‌های مَثَل‌های قرآن

قرآن‌پژوهان در لطایف و ویژگی‌های امثال قرآن دقت کرده و حاصل سخن را با عنوان «خصایص امثال قرآن» ارائه کره‌اند.

ویژگی‌ها و لطایف امثال قرآن عبارتند از:

1. کوتاهی سخن؛

2. رساندن دقیق معنا و مقصود؛

3. زیبایی در تشبیه؛

4. روانی و مشکل نداشتن در فهم و دریافت؛

5. ترسیم دقیق و کاملاً موافق و هماهنگ با مورد مَثَل؛

6. جمع بین معانی متفاوتِ صحیح و مقبول؛

7. پرمعنا بودن و گنجاندن حقایق فراوان در مَثَل واحد؛

8. استفاده از فنون مختلف بیان؛

9. تناسب با ادراکات مختلف بشر؛

10. جمع بین حکم شرعی و حکمت؛

11. استفاده از عناصر طبیعی و مأنوس؛

12. استفاده از مقابله و مقایسه؛

13. تأثیر روانی و نفسی؛

14. ترغیب به خیر و ثواب، و ترهیب و انذار از شرّ و عقاب؛

15. حذف قطعه‌هایی از مَثَل به‌دلیل اعتماد به ذکاوت اهل ذوق و….

نیز ر.ک:امثال قرآن.

منابع

 1. امثال القرآن و صور من ادبه الرفیع : صفحه 115
 2. تفسیر امثال القرآن : صفحه 643
 3. الامثال و المثل و التمثیل و المثلات فی القرآن الکریم : صفحه 50
 4. اسالیب البیان فی القرآن : صفحه 649
 5. مثل در قرآن کریم : صفحه 131

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خصایص امثال قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لطایف امثال قرآن، ویژگیهای امثال قرآن

اعم

خصایص قرآن

وابسته

امثال قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خصایص امثال قرآن به زیرصفحه خصایص امثال قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اسالیب البیان فی القرآن : صفحه 649
 • الامثال فی القرآن : صفحه 297
 • الامثال و المثل و التمثیل و المثلات فی القرآن الکریم : صفحه 50
 • امثال القرآن و صور من ادبه الرفیع : صفحه 115
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 83
 • تفسیر امثال القرآن : صفحه 643
 • مثل در قرآن کریم : صفحه 131