پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

خبر حدسی : خبر حکایت کننده از سنّت مکشوف به حدس و اجتهاد

خبر حدسی، که مقابل خبر حسی است، به خبری گفته می‌شود که مبتنی بر نظر و اجتهاد می‌باشد؛ یعنی راوی، مدلول خبر را از راه حدس به دست آورده است؛ به خلاف خبر حسی که بر ادراک حسی مدلول خبر استوار است، بنابر این، خبر حدسی، خبری است که راوی، مضمون آن را از معصوم (ع) یا از کسی که از معصوم (ع) شنیده است، نشنیده باشد، بلکه از راه اجتهاد و استدلال، نظر معصوم (ع) را به دست آورده باشد، مانند نظر مفتی و مجتهد که در حق مفتی و مجتهد دیگر حجت نیست، زیرا سخن او از امام (ع) از راه حدس است نه حس، و یا مانند اجماع منقول که از راه اتفاق عالمان در یک مسئله، نظر امام (ع) حدس زده می‌شود.

طبق دیدگاه اصولی‌ها، ادله حجیت خبر ثقه و عادل، خبر حدسی را شامل نمی‌شود و مختص اخبار حسی است.

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 273
  2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 172
  3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 387
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خبر حدسی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخبار حدسی

اعم

خبر واحد ( اصول فقه )

وابسته

خبر حسی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خبر حدسی به زیرصفحه خبر حدسی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 155
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 273، 293
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 172
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 387