پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"خارجی"واژه زیر را بکار ببرید:

خوارج ( فقه )