پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

بررسی اسامی و صفات قرآن درباره حکمت (قرآن) ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 31