پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:حکمت (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 179
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) : صفحه 64