پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حمایل: تسمه شمشیر.

از آن به مناسبت در باب صلات و ارث نام برده‏اند.

نماز خواندن با حمایل تهیّه شده از میته و پوست حیوان حرام گوشت باطل است. 1 شمشیر میّت از حبوه) ر حبوه (به شمار می‏رود که به پسر بزرگ‏تر می‏رسد. آیا حمایل شمشیر نیز جزء حبوه است؟ برخی بر جزئیت و الحاق آن به شمشیر تصریح کرده‏اند. 2

1. تحریر الاحکام 2 194 /1. رسائل الشهید الثانی 512 /1؛ مستند الشیعة 218 /19؛ منهاج الصالحین) خویی (361 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 372

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 1 : صفحه 194
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 372