عملکردها

حد اعجاز قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حد اعجاز قرآن : مقدار لازم در تحقق عجز انسان‌ها از آوردن مثل قرآن

«حد اعجاز قرآن» یا «قدر اعجاز قرآن» یکی از مباحث وابسته به «اعجاز قرآن» است؛ یعنی چه میزان از آیات و سوره‌های قرآن معجزه هستند و اعجاز متعلق به چه میزان از قرآن است؟

در این باره گفته‌اند:

1. اعجاز مربوط به تمام قرآن است.

2. اعجاز متعلق به یک سوره یا کلامی است که به اندازه یک سوره باشد؛ به طوری که برتری‌های بلاغی قرآن در آن ظاهر باشد.

3. اعجاز با کمتر از یک سوره نیز حاصل می‌شود.

4. اعجاز با یک آیه حاصل نمی‌شود و شرط است که حداقل از سه آیه کمتر نباشد.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه (108-109)
 2. البیان فی تفسیر القرآن : صفحه 257
 3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 20
 4. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 356

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حد اعجاز قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قدر اعجاز قرآن

وابسته

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حد اعجاز قرآن به زیرصفحه حد اعجاز قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اسباب النزول جلد 2 : صفحه 116
 • اعجاز القرآن : صفحه 85م، 254، 286
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 20
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه (108-109)
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 116
 • البیان فی تفسیر القرآن : صفحه 257
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 356