پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جارودیّه

جارودیّه: از فرقه‏های زیدی.

جارودیه منسوب به زیاد بن منذر عبدی با کنیه ابی الجارود، از انشعابهای فرقه زیدی) ر زیدیه (به شمار می‏روند. آنان امیر مؤمنان علیه السّلام را خلیفه بلافصل پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله می‏دانند و معتقدند رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله حضرت علی علیه السّلام را با اوصاف به مردم معرفی کرد؛ لیکن مردم با رویگردانی از امامت آن حضرت گمراه و کافر شدند. و نیز به امامت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام پس از امامت حضرت علی علیه السّلام اعتقاد دارند؛ لیکن می‏گویند: پس از امام حسین علیه السّلام، امامت به صورت شورایی در میان فرزندان امام حسن و امام حسین علیهما السّلام و هرکس از آنان که عالم و فاضل باشد و قیام کند جریان دارد. 1

عنوان یاد شده به مناسبت در باب وقف به کار رفته است.

جارودیه از فرقه‏های شیعه - به معنای عام آن - به شمار می‏روند، از این رو، اگر مالی بر شیعه - بدون تقیید به امامی بودن یا فرقه‏ای دیگر - وقف گردد و قرینه و شاهدی نیز موجب انصراف آن به فرقه‏ای خاص نگردد، شامل جارودیه نیز می‏شود؛ لیکن شامل برخی فرقه‏های دیگر زیدی همچون بتریّه) ر بتریّه (که قائل به خلافت بلافصل حضرت علی علیه السّلام نیستند، نمی‏شود. 2

جارودیه و دیگر فرقه‏های شیعه غیر دوازده امامی در صورتی که ناصبی) ر ناصبی (نباشند، بنابر قول مشهور محکوم به اسلام می‏باشند و احکام مخالف بر آنان جاری است3) ر مخالف (.

1. بحوث فی الملل والنحل 453/7؛ کتاب الملل والنحل 2 141 - 140 /1. المقنعة/ 654؛ جواهر الکلام 3 41 - 40 /28. التنقیح) الطهارة (87 - 83 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 35

اصطلاح‌نامه

اعم

زیدیه ( فقه )

وابسته

وقف بر جارودیه

منابع

  • المقنعة : صفحه 654
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 35