پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ثور ( گاو )"واژه زیر را بکار ببرید:

گاو نر