پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ثنیّ

ثَنیّ: شتر پنج ساله، بز و گاو یک ساله.

تعریف ثنیّ یا ثنیّه به معنای یادشده مشهور میان فقها است. مشهور اهل لغت1 و برخی از فقها به تبعیّت از آنان، 2 ثنیّ را در گاو و بز به حیوان دو ساله تعریف کرده‏اند. از این عنوان در باب زکات و حج سخن رفته است.

بزی که جهت زکات پرداخت می‏شود بنابر مشهور نباید کمتر از ثنیّ باشد3 و نیز در حج، کشتن شتر، گاو یا بز کمتر از ثنیّ کفایت از قربانی نمی‏کند. 4

1. مدارک الاحکام 94 /5 و 28 /8؛ جواهر الکلام 132 /15 و 2 137 - 136 /19. المبسوط 3 387 /1. جواهر الکلام 137 - 136 /19. 4 133 - 130 /15.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ثنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ثنّیه، مسنّه

اعم

انعام

اخص

بز ثنّیه، شترثنیه، گاو ثنّیه

وابسته

اسنان فرائض

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 316، 317
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 125
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 216، 227، 242، 298
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 693
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 67