پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تمثیل ائمه ( ع )"واژه زیر را بکار ببرید:

تشبیه امام ( ع )