پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تلسکوپ: دستگاه رصد اجرام آسمانی.

واژه تلسکوپ از عناوین جدید است که در باب صوم به مناسبت از آن نام برده شده است.

رؤیت هلال با تلسکوپ و مانند آن موجب ثبوت اوّل ماه نمی‏گردد؛ ولی

________________________________________

615

اگر محدوده ماه با تلسکوپ، مشخص، سپس هلال ماه با چشم غیر مسلح دیده شود، اوّل ماه ثابت می‏گردد. 1 بعضی معاصران، دیدن ماه با تلسکوپ) چشم مسلح (را نیز در ثبوت اوّل ماه کافی دانسته‏اند. 2

1. تحریر الوسیلة 638 /2؛ مستند العروة) الصوم (2 124 /2. فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 176 /43.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 614

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

رؤیت هلال با تلسکوپ

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 614