عملکردها

تقدیم اماره بر استصحاب

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

امارات ( اصول فقه )، تعارض اماره و استصحاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تقدیم اماره بر استصحاب به زیرصفحه تقدیم اماره بر استصحاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 450
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 158، 159، 160، 166
  • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 417، 422، 423، 435، 437، 438