پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تعریف عول و تعصیب ( ارث ) ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 289

دیدگاه فقهای امامیه درباره تعصیب ( ارث ) ، منابع:

الشافى فى الامامة جلد 2 صفحه 35

دیدگاه اهل سنت درباره عول و تعصیب ( ارث ) ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 289

دیدگاه شیعه درباره عول و تعصیب ( ارث ) ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 289