عملکردها

تعداد مرجحات

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعداد مرجحات : تعداد مرجّحات منصوصِ دو خبر متعارض

تعداد مرجحات، به معنای شماره مرحجاتی است که در برخی از اخبار و روایات به آنها اشاره شده (مرجحات منصوص) و باعث ترجیح و تقدیم یکی از دو خبر متعارض بر دیگری می‌گردد.

تعداد مرجحاتی که در اخبار به آنها اشاره شده، پنج دسته می‌باشد.

در کتاب ' اصول الفقه ' آمده است:

' ان المرجحات المدعی انها منصوص علیها فی الاخبار خمسة اصناف: الترجیح بالاحدث تاریخا و بصفات الراوی، و بالشهرة، و بموافقة الکتاب و بمخالفة العامة… ' [۱] .

نیز ر.ک:مرجحات منصوص.

پانوشت

  1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 223

منابع

  1. درر الفوائد : صفحه 685
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعداد مرجحات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عدد مرجحات

وابسته

مرجحات تعارض

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 223
  • درر الفوائد : صفحه 685
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 126