پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تعاون ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اعانت ( فقه )