عملکردها

تعارض مصالح مرسله و نص

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

وابسته

لفظ نص، مصالح مرسله ظنّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض مصالح مرسله و نص به زیرصفحه تعارض مصالح مرسله و نص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 392