عملکردها

تعارض قیاس و استحسان

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض قیاس و استحسان : تنافی میان نتیجه قیاس و استحسان

تعارض قیاس و استحسان، از اقسام تعارض ادله و به معنای تنافی میان مدلول قیاس و استحسان می‌باشد، مانند: تعارض قیاس و استحسان در اجاره و بیع سلم که مقتضای قیاس، به دلیل حدیث نبوی ' لا تبع ما لیس عندک ' فساد اجاره یا بیع سلم است، ولی مقتضای استحسان، به دلیل حدیث نبوی ' من أسلف فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم ' صحت آن دو است.

درباره تعارض قیاس و استحسان، اصولی‌های اهل سنت اختلاف دارند؛ برخی استحسان را بر قیاس و برخی قیاس را بر استحسان ترجیح داده‌اند.

منابع

  1. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (309-312)
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

منابع

  • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (309-312)