عملکردها

تعارض قاعده ید و اصالت عدم انتقال

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض قاعده ید و اصالت عدم انتقال به زیرصفحه تعارض قاعده ید و اصالت عدم انتقال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 30، 33
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 30، 33