عملکردها

تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد : تنافی میان مدلول ظاهر کتاب و خبر واحد

تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد، از اقسام تعارض ادله و به معنای تنافی میان مدلول ظاهر کتاب و خبر واحد می‌باشد. در تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد، ترجیح با ظاهر کتاب است، زیرا کتاب، قطعی الصدور و خبر، ظنی الصدور است.

نکته:

مشهور اصولی‌ها معتقدند در صورت امکان، باید میان ظاهر کتاب و خبر واحد، جمع کرد، و اگر جمع بین آنها ممکن نباشد، ظاهر کتاب بر خبر واحد مقدم است.

منابع

  1. اصول فقه : صفحه 300
  2. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 322
  3. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه (244-245)
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

وابسته

تعارض کتاب و سنت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد به زیرصفحه تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 505
  • اصول فقه : صفحه 300
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 110
  • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 322
  • مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه (244-245)
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 359