عملکردها

تعارض ظاهر کتاب و اجماع منقول

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض ظاهر کتاب و اجماع منقول : تنافی میان مدلول ظاهر کتاب و اجماع منقول

تعارض ظاهر کتاب و اجماع منقول، به معنای تنافی میان مدلول آن دو با یکدیگر است. در تعارض ظاهر کتاب با اجماع منقول، ترجیح با ظاهر کتاب است، زیرا کتاب، قطعی الصدور و اجماع منقول، ظنی الصدور است [۱] .

نکته:

بحث تعارض ظاهر کتاب با اجماع منقول در صورتی مطرح می‌گردد که اجماع منقول را حجت بدانیم، اما بنا بر عدم حجیت آن، چنین بحثی مورد ندارد.

پانوشت

  1. اصول فقه : صفحه 300

منابع

  1. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 245
  2. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 322
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

منابع

  • اصول فقه : صفحه 300
  • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 322
  • مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 245