عملکردها

تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین : تنافی میان مدلول شهرت فتوایی قدما و شهرت فتوایی متأخرین

تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین، به معنای تنافی میان مدلول شهرت فتوایی قدما با شهرت فتوایی متأخران است.

در ترجیح و عدم ترجیح یکی از آن دو بر دیگری چند احتمال وجود دارد:

1. هیچ یک از آن دو بر دیگری رجحان ندارد و نتیجه آن، تساقط است؛

2. شهرت قدما رجحان دارد، زیرا زمان آنها به زمان معصومین (ع) نزدیک است (نظر مشهور علما) ؛

3. شهرت فتوایی متأخران مقدم است، زیرا دقت نظر آنها از متقدمان بیشتر است؛

4. شهرت فتوایی قدما، در صورتی که مستند به نقل محض باشد، بر شهرت فتوایی متأخران، در صورتی که مستند به عقل و تعمق در دلیل نقل باشد، ترجیح دارد.

منابع

  1. مفاتیح الاصول : صفحه 504
  2. جلد 3 : صفحه 224
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض شهرت فتوایی قدیم و متأخر

اعم

تعارض ادله

وابسته

شهرت فتوایی قدما، شهرت فتوایی متأخرین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین به زیرصفحه تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد 3 : صفحه 224
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 789
  • مفاتیح الاصول : صفحه 504