عملکردها

تعارض دلیل قطعی وظنی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض دلیل قطعی وظنی : تنافی میان مدلول دلیل قطعی و دلیل ظنّی

تعارض دلیل قطعی و ظنی، از اقسام تعارض ادله و به معنای تنافی میان مدلول یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی است، مانند: تعارض نص قرآن و خبر واحد.

تعارض مستقر میان دلیل قطعی و ظنی محال است، زیرا اگر یکی از دو دلیل یقین آور باشد و دیگری نباشد، نوبت به تعارض نمی‌رسد و بی شک دلیل قطعی حجت است.

منابع

  1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
  2. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 293
  3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 192
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض دلیل قطعی وظنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ادله ظنی و قطعی

اعم

تعارض ادله

وابسته

ادله قطعی، امارات ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض دلیل قطعی وظنی به زیرصفحه تعارض دلیل قطعی وظنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 192
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 293
  • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 430
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 403