عملکردها

تعارض خبر واحد و اجماع منقول

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض خبر واحد و اجماع منقول : تنافی میان مدلول خبر واحد و اجماع منقول

تعارض خبر واحد و اجماع منقول، به معنای تنافی میان مدلول دو دلیل است، در جایی که یکی از آن دو، خبر واحد و دیگری اجماع منقول می‌باشد.

در تعارض خبر واحد با اجماع منقول، اگر اجماع منقول همراه با قراین قطعی باشد بر خبر واحد مقدم است، و اگر اجماع منقول، ظنی باشد ـ همراه با قراین قطع آور نباشد ـ چنان چه یکی از آن دو دارای مرجحی باشد، طرف راجح مقدم است، و اگر مرجحی برای یکی از آن دو نباشد، میان اصولی‌ها نسبت به حکم آن، به شرح زیر، اختلاف وجود دارد:

1. اجماع به دلیل علو سند و عدم احتمال تقیه در آن، بر خبر واحد مقدم است؛

2. خبر واحد به دلیل اظهریت در صدور از معصوم (ع) ، بر اجماع منقول مقدم است؛

3. هر دو مساوی هستند، مانند دو خبر منقول.

منابع

  1. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 335
  2. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه (246-247)
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

منابع

  • اصول فقه : صفحه 300
  • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 335
  • مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه (246-247)