عملکردها

تعارض بیان قولی و فعلی

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

وابسته

بیان فعلی، بیان قولی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض بیان قولی و فعلی به زیرصفحه تعارض بیان قولی و فعلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 27
  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 342