عملکردها

تعارض آیه و آیه

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض آیه و آیه : تنافی ظاهر مدلول دو آیه

تعارض آیه و آیه، از اقسام تعارض ادله و به معنای تعارض ظاهر دو آیه با یک دیگر است، که در این صورت، اگر میان آنها رابطه عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید باشد، در صورت امکان، عام بر خاص و مطلق بر مقید حمل می‌گردد، و اگر چنین مناسبتی بین آنها نباشد و یا این که تخصیص و تقیید آنها میسر نگردد، تاریخ نزول هر کدام که مؤخر باشد، ناسخ دیگری فرض می‌گردد و اگر تاریخ نزول هیچ کدام معلوم نباشد و یا تقدم و تأخر آنها مشخص نگردد، به تخییر عمل می‌شود.

منابع

 1. اصول الفقه : صفحه 413
 2. اصول فقه : صفحه 300
 3. مفاتیح الاصول : صفحه 705
 4. مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 365
 5. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 63
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض آیه و آیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ظاهر دو آیه

اعم

تعارض ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض آیه و آیه به زیرصفحه تعارض آیه و آیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 13، 251
 • اصول الفقه : صفحه 413
 • اصول فقه : صفحه 300
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 424
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 174
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 321
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 175
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 365
 • مفاتیح الاصول : صفحه 705
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 63