پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تعادل و تراجیح متعارضین"واژه زیر را بکار ببرید:

تعارض و تعادل و تراجیح