پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ترک نماز جماعت، مکروهات نماز جماعت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترک بدون عذر نماز جماعت به زیرصفحه ترک بدون عذر نماز جماعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 231
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 137
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 239
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 159
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 377