عملکردها

ترجیح به امارات غیر معتبر

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترجیح به امارات غیر معتبر به زیرصفحه ترجیح به امارات غیر معتبر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 249
  • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 296، 298، 299
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 209
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 209