پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

کتاب شناسی ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 5 صفحه 392

کتاب شناسی ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 11 صفحه 55

احکام ترجمه قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 142
مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 155

کیفیت ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 141

مخالفت با ترجمه قرآن در مصر ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 127

مخالفت با ترجمه قرآن در ترکیه و مصر و سوریه ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 112

مخالفت استعمارگران با ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 113

اختلاف نظر مسلمانان درباره جواز ترجمه قرآن ، منابع:

الملل و النحل جلد 2 صفحه 402

نقد وجدی ، محمد فرید ، 1875 - 1954م. بر شاطر، محمد مصطفى درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 117

نقش زبانشناسی در ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 11 صفحه 48

واژه نامه‌های قرآن در ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 5 صفحه 403

ادله شاطر، محمد مصطفى در مخالفت با ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 113

ادله مخالفان ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 113

ادله نقلی ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 121

دفع شبهات ترجمه قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 165

فتوا ی ائمه اهل سنت درباره ترجمه قرآن ، منابع:

تاریخ القران و غرائب رسمه و حکمه صفحه 189

نواقص ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 5 صفحه 396

اقسام ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 105

امتیاز‌ها ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 5 صفحه 394

اهمیت بحث از ترجمه قرآن ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 645

اهمیت ترجمه قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 116

اهمیت زبانشناسی در ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 313

اولین ترجمه قرآن به فارسی ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 407

بررسی ترجمه قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 116

بررسی ترجمه قرآن به زبانها ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 101

معایب ترجمه قرآن در کشورهاى غربى ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 1 صفحه 314

تاریخچه ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 134
التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 138

ترجمه قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 154

ترجمه قرآن ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 645

ترجمه قرآن به وسیله خاورشناسان ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 53

ترجمه قرآن توسط خاورشناسان ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 47

ترجمه قرآن در قرن چهارم هجری ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 136

تعریف ترجمه قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 120

تلاش خاورشناسان در ترجمه قرآن ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 96

جواز ترجمه قرآن ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 648

دیدگاه فقهای اهل سنت درباره احکام ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 129

دیدگاه فقهای شیعه درباره احکام ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 129

دیدگاه فقهای شیعه درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 122

دیدگاه قطب ، سید ، 1906-1966م. درباره ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 7 صفحه 94

دیدگاه کاشف الغطاء ، محمد حسین ، 1294 - 1373ق درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 122

دیدگاه مراغی ، محمد مصطفى ، 1881 - 1945م درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 124

دیدگاه هیأت وزیران مصر درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 127

دیدگاه سلفی،احمدبن محمد،478 -576ق. درباره ترجمه قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 282

دیدگاه شعیبی،علی شواخ اسحاق درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 112

دیدگاه فقها* درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 110

دیدگاه خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 123

دیدگاه دانشمندان دانشگاه الازهر مصر درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 125

دیدگاه دانشمندان اسلامی درباره ترجمه قرآن ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 652

دیدگاه دانشمندان علوم قرآنی درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التفسیر و المفسرون جلد 1 صفحه 23

دیدگاه زرقانی ، محمد عبد العظیم ، 1948- م. درباره ترجمه قرآن ، منابع:

مناهل العرفان فى علوم القرآن جلد 2 صفحه 186

دیدگاه شریعت درباره ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 121

شرایط ترجمه قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 11 صفحه 49

شرایط ترجمه قرآن ، منابع:

تاریخ قرآن صفحه 650

ضرورت ترجمه قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 133

لزوم ترجمه قرآن به زبان عربی ، منابع:

تاریخ القران و غرائب رسمه و حکمه صفحه 191

اقسام ترجمه قرآن به وسیله خاورشناسان ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 47

اهمیت ترجمه قرآن ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 47