پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های کامل قرآن : ترجمه‌های مشتمل بر همه آیات و سوره‌های قرآن کریم

منظور، ترجمه‌های همه آیات و سوره‌های قرآن کریم است. براساس کتاب‌شناسی جهانی ترجمه‌ها، تا سال 1980م، 1380 ترجمه چاپی قرآن به 65 زبان شناسایی شده و خوشبختانه هم‌اکنون شمار زبان‌های ترجمه به حدود یکصد زبان و شمار ترجمه‌های چاپ شده نیز به نحو مطلوب و چشمگیری افزایش یافته است.

منابع

  1. کتابشناسی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای چاپی قرآن به 65 زبان : صفحه 8

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه‌های کامل قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترجمه‌های رسمی قرآن

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های غیرکامل قرآن

منابع

  • التیسیر فی القراءات السبع : صفحه 166
  • کتابشناسی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای چاپی قرآن به 65 زبان : صفحه 8
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه 215