پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های مستقل قرآن : ترجمه‌های مجزّا از شرح و تفسیر

ترجمه‌های مستقل قرآن (در مقابل ترجمه‌های غیرمستقل) به آن دسته از ترجمه‌هایی می‌گویند که در شروح و تفاسیر مندرج نبوده‌اند؛ بلکه به صورت مستقل و به عنوان ترجمه قرآن تدوین شده‌اند؛ اما ترجمه‌هایی که ضمن تفسیر و شرح آیات قرآن آمده‌اند، ترجمه‌های غیرمستقل نام گرفته‌اند.

منابع

  1. ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 215

اصطلاح‌نامه

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های غیرمستقل قرآن

منابع

  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 215