پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های غیرکامل قرآن : ترجمه‌ بخش‌هایی از قرآن

این اصطلاح، شامل ترجمه‌های بخشی از آیات قرآن‌کریم است.

بر اساس کتاب‌شناسی جهانی ترجمه‌ها، تا سال 1980م، 1292 ترجمه ناتمام چاپی شناسایی شده که البته ترجمه‌های غیر کامل چاپ ‌شده و چاپ ‌نشده و نیز ترجمه‌های انجام ‌شده پس از تاریخ مذکور، به مراتب بیشتر از تعداد یادشده است.

منابع

  1. کتابشناسی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای چاپی قرآن به 65 زبان : صفحه 8

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه‌های غیرکامل قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترجمه‌های برگزیده قرآن، ترجمه‌های غیر رسمی قرآن، ترجمه‌های منتخب قرآن، ترجمه‌های ناقص قرآن

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های کامل قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ترجمه‌های غیرکامل قرآن به زیرصفحه ترجمه‌های غیرکامل قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التیسیر فی القراءات السبع : صفحه 166
  • کتابشناسی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای چاپی قرآن به 65 زبان : صفحه 8
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه (214-215)