پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تَخَوّی) تَخویه(: قرار دادن دستها بر زمین قبل از زانوها، هنگام رفتن به سجده/ تجافی) رتجافی (.

عنوان یاد شده در باب صلات به کار رفته است.

تخوّی به معنای نخست برای مرد مستحب است. 1

1. المبسوط 112 /1؛ الروضة البهیة 622 /1.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 404

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

قرار دادن دستهای مرد بر زمین قبل از زانوها، هنگام رفتن به سجده

مترادفات

از واژه «تخویه مرد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تخوّی مرد، خویّ مرد

اعم

مستحبات سجده نماز

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 622
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 404