عملکردها

تخصیص به قول صحابی

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تخصیص ( اصول فقه )

وابسته

مذهب صحابی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تخصیص به قول صحابی به زیرصفحه تخصیص به قول صحابی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 119
  • عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 142