پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تابوت

تابوت: صندوق ویژه حمل جنازه.

از آن به مناسبت در باب طهارت سخن رفته است.

بنابر تصریح جمعی از فقها، حمل مرده بویژه زن با تابوت مستحب است. 1 مستحب است چهار نفر - که هرکدام یک پایه تابوت را بر دوش گرفته است - جنازه را حمل کنند2) ر تربیع جنازه (.

مستحب است هنگام بیرون آوردن میّت از تابوت این دعا خوانده شود: »بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اَللَّهمَّ إِلی رَحْمَتِکَ لا إِلی عَذابِکَ، اَللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثّابِتِ وَ قِنا وَ إیّاهُ عَذابَ القَبْرِ. «3

نهادن کافور بر تابوت؛ 4 دفن میّت همراه تا بوت؛ 5 گذاشتن دو میّت بویژه زن و مرد، درون یک تابوت؛ 6 تزیین تابوت به کشیدن پارچه سرخ یا زرد روی آن7 و گرفتن آتشدان8) ظرفی برای سوزاندن و دود کردن بعضی چیزها (جلوی تابوت، مکروه است. برخی قدما قائل به حرمت گذاشتن دو میّت در یک تابوت شده‏اند. 9

در اقامه نماز بر میّت، تابوت، حائل به شمار نمی‏رود؛ از این‏رو نماز بر میّتی که در تابوت است با رعایت بقیّه شرایط، صحیح است. 10

1. الحدائق الناضرة 2 89 /4. جواهر الکلام 3 274 - 273 /4. مستمسک العروة 5 198. 4 255 /4. جواهر الکلام 6 291 /4. الحدائق الناضرة 82 /4؛ مستمسک العروة 7 264 /4. جواهر الکلام 8 352 /4. العروة الوثقی 9 416 - 415 /1. النهایة/ 44؛ کتاب السرائر 10 170 /1. العروة الوثقی 429 /1.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 311

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

تزیین جنازه با پارچه سرخ، تشییع جنازه با تابوت، دفن میت با تابوت، دفن میت در تابوت، نماز برهنه، نماز میت در تابوت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تابوت به زیرصفحه تابوت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 49
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 311