پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بلیغ ترین آیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه 044 هود

اعم

آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بلیغ ترین آیه به زیرصفحه بلیغ ترین آیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 330
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 5 : صفحه 73، 74، 76، 77، 78، 82، 83، 86، 87، 88، 89، 90